Download ons gratis stappenplan

Wil jij leren hoe je je eigen design kunt lezen? Download dan ons gratis stappenplan!

Algemene voorwaarden School of Human Design

Algemene voorwaarden School of Human Design

Versie: 16 oktober 2023

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

1.1. School of Human Design, de onderneming gevestigd te Amsterdam, Amerbos 447, onder KvK-nummer 84952261.

1.2. Klant: iedere (rechts)persoon die een of meerdere diensten van School of Human Design afneemt.

1.3. Partijen: School of Human Design en Klant.

1.4. Opdracht: de opdracht die Klant geeft aan School of Human Design om een of meerdere diensten te verlenen.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst (op afstand en/of van opdracht) gesloten tussen Partijen.

1.6. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen School of Human Design en Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, zonder dat School of Human Design en Klant tegelijk fysiek bij elkaar aanwezig zijn, en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand (zoals telefoon of internet).

1.7. Bedenktijd: de termijn waarbinnen Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

1.8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

1.9. Dag: kalenderdag.

1.10. Duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat Klant of School of Human Design in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Voorbeelden: papier, usb-sticks, cd-roms, dvd’s, geheugenkaarten, harde schijven van computers, en e-mails.

1.11. Materiële drager: een fysieke gegevensdrager waar informatie kan worden opgeslagen.

Voorbeelden: een USB-stick, DVD, of CD.

1.12. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

1.13. Digitale dienst: een dienst die:

 1. Klant in staat stelt gegevens in digitale vorm te creëren, te verwerken of op te slaan, of toegang tot die gegevens te krijgen; of
 2. voorziet in de mogelijkheid van het delen van gegevens of andere interactie met gegevens in digitale vorm die door Klant of door andere gebruikers van die dienst worden geüpload of gecreëerd.

Voorbeeld: online cursussen die in een digitale omgeving staan.

1.14. Digitaal product: een product met enkel digitale inhoud.
Voorbeeld: een e-book.

1.15. Fysiek product: een tastbaar product.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen School of Human Design en Klant. Ook zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst en op eventuele aanvullende of nieuwe overeenkomsten.

2.2. Deze Algemene Voorwaarden worden op zo’n manier aan Klant ter beschikking gesteld dat deze door Klant op eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

2.3. Wanneer hetgeen vermeld in artikel 2.2 niet mogelijk is, dan zal School of Human Design voordat de overeenkomst wordt gesloten, bekend maken waar deze voorwaarden (digitaal) geraadpleegd kunnen worden en dat zij op verzoek digitaal of andere wijze zullen worden verstuurd.

2.4. Partijen kunnen afwijken van deze Algemene Voorwaarden, als zij dat uitdrukkelijk overeengekomen zijn, en dit niet in strijd is met het recht.

2.5. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.6. De toepasselijkheid van artikel 7:409 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

3. Aanbod & offertes

3.1. Het aanbod of een offerte bevat een duidelijke, volledige en begrijpelijke omschrijving van de aangeboden producten of diensten.

3.2. Duidelijke vergissingen of fouten in het aanbod of een offerte binden School of Human Design niet.

3.3. Een aanbod of offerte is maximaal 14 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of in de offerte staat vermeld of anders voortvloeit uit de aard van het product of de dienst.

3.4. Als Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. Een overeenkomst komt tot stand zodra Klant het aanbod heeft aanvaard en Klant heeft voldaan aan de gestelde voorwaarden.

4.2. Overeenkomsten worden zo spoedig mogelijk door School of Human Design bevestigd.

4.3. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet is bevestigd, dan mag Klant de overeenkomst ontbinden.

4.4. Het is na totstandkoming van de overeenkomst niet mogelijk de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

5. Prijzen

5.1. Alle prijzen die School of Human Design hanteert zijn in euro’s, inclusief btw en zonder eventuele bijkomende kosten, zoals reis- en parkeerkosten voor Klant.

5.2. Alle prijzen die School of Human Design hanteert die op haar website staan vermeld of die op een andere manier kenbaar zijn gemaakt, kan School of Human Design te allen tijde wijzigen, mits de overeenkomst niet al gesloten is.

5.3. School of Human Design mag na totstandkoming van de overeenkomst haar prijzen verhogen als gevolg van wettelijke regelingen.

6. Betaling

6.1. Betaling verloopt per direct na bestelling in de webshop. Dit mag ook achteraf indien het gaat om fysieke producten. In geval de betaling per factuur verloopt, dan dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldaan. Uitzondering is als er iets anders is overeengekomen.

6.2. De vergoeding die School of Human Design aan Klant vraagt voor het gebruik van een bepaald betaalmiddel bedraagt ten hoogste de kosten van het gebruik daarvan voor School of Human Design.

6.4. Indien Klant niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij tweemaal door School of Human Design in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van 14 dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Indien betaling uitblijft na deze betalingsherinneringen, dan is Klant de wettelijke rente verschuldigd en dan mag School of Human Design de door haar gemaakte buitengerechtelijke kosten in rekening brengen.

6.5. Indien Klant niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet en Klant heeft toegang tot een digitale omgeving, dan is School of Human Design gerechtigd de toegang tot deze digitale omgeving te ontzeggen totdat Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

6.6. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surséance van betaling van Klant zijn de verplichtingen van Klant jegens School of Human Design onmiddellijk opeisbaar en mag School of Human Design haar werkzaamheden opschorten of beëindigen.

7. Levering van producten

7.1. School of Human Design levert fysieke producten binnen de levertermijn vermeld in de webshop. Digitale producten worden geleverd zodra Klant de betaling heeft voldaan.

7.2. Voldoet School of Human Design niet aan de levertermijn, dan dient Klant School of Human Design een redelijke levertermijn te geven waarin alsnog geleverd kan worden. Voldoet School of Human Design niet aan deze gestelde redelijke levertermijn, dan is Klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

7.3. Als plaats van levering van fysieke producten geldt het adres dat Klant aan School of Human Design kenbaar heeft gemaakt.

7.4. Klant is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste plaats van levering.

8. Uitvoering van opdrachten

8.1. School of Human Design voert een opdracht uit met de zorgvuldigheid en deskundigheid die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar mag worden verwacht.

8.2. School of Human Design heeft een inspanningsverplichting, en geen resultaatsverplichting.

8.3. Klant zorgt ervoor dat hij alle relevante informatie waarvan Klant begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen dat die benodigd zijn voor correcte uitvoering van de opdracht, tijdig, in gewenste vorm en wijze levert aan School of Human Design.

8.4. Stelt Klant de gevraagde informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk beschikbaar, en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan mag School of Human Design haar werkzaamheden opschorten.

8.5. Kosten die opgelopen worden doordat gevraagde informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden geleverd, zijn voor Klant.

8.6. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. School of Human Design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade doordat zij van door Klant gegeven onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare informatie is uitgegaan.

9. Readings/sessies/events/workshops

Readings/sessies

9.1. Readings/sessies vinden online plaats, tenzij anders overeengekomen.

9.2. Readings/sessies mogen door Klant worden opgenomen voor eigen gebruik. Het is echter niet toegestaan de opnames te delen met derden.

9.3. Readings/sessies moeten binnen 3 maanden na betaling ingepland worden. Klant heeft geen recht op restitutie als de sessie/reading niet binnen 3 maanden na aankoop is ingepland.

9.4. Schriftelijke readings worden verkregen via een downloadlink van WeTransfer. Indien de downloadlink verlopen is en Klant de schriftelijke reading niet heeft gedownload, dan kan Klant binnen 3 maanden kosteloos nogmaals de schriftelijke reading opvragen. Na 3 maanden mag School of Human Design hier een additionele € 15,- incl btw voor rekenen.

Events/workshops

9.5. Een event/workshop vindt alleen plaats wanneer er voldoende deelnemers zijn. Zijn er niet voldoende deelnemers, dan heeft Klant recht op restitutie indien hij reeds voor dit event betaald heeft.

9.6. School of Human Design mag de inhoud / het programma van haar events/workshops wijzigen.

9.7. Indien Klant eigen materiaal meeneemt naar een event/workshop, zoals bijvoorbeeld, maar dit is niet beperkt tot een yogamat of meditatiekussen, dan is Klant zelf verantwoordelijk voor zijn materiaal en is School of Human Design niet aansprakelijk als dit materiaal vuil wordt of beschadigd raakt, behalve als dit aan haar is toe te rekenen.

Algemeen

9.8. School of Human Design kan geen resultaten garanderen.

9.9. Klant is verantwoordelijk voor eigen welzijn en mee doen op eigen risico.

9.10. Klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste toepassing van de inhoud of advies komend uit een reading, sessie, workshop of (ander) event.

9.11. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de sessies, readings, of events/workshop.

10. Cadeaubonnen

10.1. Cadeaubonnen zijn twee jaar geldig.

10.2. Cadeaubonnen zijn gekoppeld aan één product en kunnen eenmalig gebruikt worden.

10.3. Cadeaubonnen kunnen alleen met terugwerkende kracht gebruikt worden indien Klant dit binnen 24 uur na de bestelling kenbaar maakt bij School of Human Design.

11. Derden

11.1. School of Human Design mag na overleg met Klant de uitvoering van een opdracht uitbesteden aan derden.

11.2. School of Human Design is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden.

11.3. School of Human Design is niet aansprakelijk voor advies en/of de inhoud van workshops, masterclasses, en dergelijke, gegeven door derden.

12. Nakoming / (non)-conformiteit

Digitale producten/diensten

12.1. Digitale producten/diensten moeten aan de overeenkomst beantwoorden. Dat is het geval wanneer het betreft de beschrijving, hoeveelheid en kwaliteit, functionaliteit, compatibiliteit, interoperabiliteit en andere kenmerken voldoet aan de overeenkomst.

12.2. Klant kan zich niet beroepen op dat een digitaal product / digitale dienst niet aan de overeenkomst voldoet indien Klant bij het sluiten van de overeenkomst er uitdrukkelijk van in kennis werd gesteld dat een specifiek kenmerk van de digitale inhoud of digitale dienst afweek van de redelijke verwachtingen van Klant en Klant die afwijking bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk en afzonderlijk heeft aanvaard.

12.3. In geval dat een digitaal product / digitale dienst niet aan de overeenkomst voldoet, dan heeft Klant alsnog recht op nakoming van de overeenkomst. De kosten daarvan zijn voor School of Human Design. Klant moet School of Human Design eerst in gebreke stellen en een redelijke termijn voor nakoming geven.

12.4. Klant heeft het recht niet om nakoming te eisen als dat onmogelijk is, of als dat voor School of Human Design onevenredige kosten met zich brengt.

12.5. In geval dat een digitaal product / digitale dienst niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan heeft Klant, naast recht op nakoming van de overeenkomst, ook het recht de prijs te verminderen in evenredigheid van de afwijking van wat is overeengekomen, of het recht de overeenkomst te ontbinden. Deze rechten heeft Klant in de volgende gevallen:

 1. Beantwoording aan de overeenkomst als bedoeld in artikel 12.4 is onmogelijk of onevenredig;
 2. School of Human Design komt de overeenkomst niet kosteloos na voor Klant nadat Klant School of Human Design in gebreke heeft gesteld zoals genoemd in artikel 12.3;
 3. Er blijkt een gebrek te zijn, ondanks de poging van School of Human Design om het digitale product te laten beantwoorden aan de overeenkomst;
 4. Het gebrek is zo ernstig dat een onmiddellijke prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd is;
 5. School of Human Design heeft verklaard, of uit de omstandigheden blijkt duidelijk, dat zij het digitale product / de digitale dienst niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor Klant aan de overeenkomst kan laten beantwoorden;
 6. School of Human Design heeft verklaard het digitale product / de digitale dienst niet te leveren;
 7. Klant en School of Human Design zijn overeengekomen, of uit de omstandigheden rond het sluiten van de overeenkomst duidelijk blijkt, dat een specifiek leveringstijdstip essentieel is voor Klant en School of Human Design verzuimt de digitale inhoud of de digitale dienst vóór of op dat tijdstip te leveren.

In geval van sub D, F en G mag Klant de overeenkomst onmiddellijk ontbinden.

12.6. Klant dient de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

12.7. Indien Klant de overeenkomst ontbindt of School of Human Design haar prijs dient te verminderen omdat het digitale product / de digitale dienst niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan betaalt School of Human Design Klant alle verschuldigde betalingen terug binnen 14 dagen vanaf de datum waarop School of Human Design in kennis is gesteld van de beslissing van Klant om zich te beroepen op het recht van prijsvermindering dan wel op ontbinding van de overeenkomst.

Fysieke producten

12.8. Artikel 12.1, 12.3 t/m 12.5, en 12.7 zijn ook van toepassing op fysieke producten

12.9. In afwijking van artikel 12.3, hoeft er in geval van fysieke producten geen ingebrekestelling gestuurd te worden wanneer:

 1. School of Human Design geweigerd heeft de fysieke producten te leveren;
 2. aflevering binnen de overeengekomen levertermijn essentieel is, alle omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst in aanmerking genomen;
 3. Klant aan School of Human Design voor het sluiten van de overeenkomst heeft medegedeeld dat aflevering voor of op een bepaalde datum essentieel is.

12.10. Klant kan zich niet beroepen op dat een fysiek product niet aan de overeenkomst voldoet wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn.

12.11. Beantwoordt een fysiek product niet aan de overeenkomst, dan kan Klant eisen:

 1. aflevering van het ontbrekende, tenzij aflevering onmogelijk is of dit niet van School of Human Design gevergd kan worden;
 2. herstel van de producten, tenzij herstel onmogelijk is of dit niet van School of Human Design gevergd kan worden;
 3. vervanging van de producten, tenzij:
  1. de afwijking van het overeengekomene te gering is om dit te rechtvaardigen, of;
  2. tenzij de producten na het tijdstip dat Klant redelijkerwijs met ongedaanmaking rekening moest houden, teniet of achteruit is gegaan doordat Klant niet als zorgvuldig schuldenaar voor behoud ervan heeft gezorgd.

12.12. De kosten uit vorig lid kunnen niet bij Klant in rekening worden gebracht.

12.13. Herstel of vervanging kan bij School of Human Design niet gevergd worden indien de kosten daarvan niet in verhouding staan met de kosten van uitoefening van een ander recht of een andere vordering die Klant toekomt. Daarbij wordt gelet op: de waarde van de producten indien deze aan de overeenkomst zouden beantwoorden, de mate van afwijking van het overeengekomene en de vraag of de uitoefening van een ander recht of een andere vordering geen ernstige overlast voor de Klant veroorzaakt.

12.14. Indien School of Human Design niet binnen een redelijke tijd nadat zij daartoe door Klant schriftelijk is aangemaand, aan haar verplichting tot herstel van de afgeleverde producten heeft voldaan, dan mag Klant het herstel door een derde laten doen. De kosten daarvan zijn voor School of Human Design.

12.15. Klant stelt de producten ter beschikking van School of Human Design voor herstel of vervanging. School of Human Design neemt de producten op haar kosten terug. Klant hoeft niet te betalen voor normaal gebruik van de te vervangen producten in de periode voor de vervanging.

12.16. Als aanvulling op artikel 12.5, heeft Klant pas de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden of de prijs te laten verminderen indien:

 1. herstel of vervanging niet mogelijk is;
 2. herstel of vervanging niet van School of Human Design gevergd kan worden;
 3. School of Human Design de overeenkomst niet binnen redelijke tijd nakomt.

12.17. Klant mag de overeenkomst onmiddellijk ontbinden of de prijs laten verminderen:

 1. als School of Human Design het herstel of de vervanging niet voltooid heeft;
 2. indien van toepassing, het herstel of de vervanging niet voltooid heeft zoals genoemd in artikel 12.14;

12.18. Als aanvulling op artikel 12.5, mag Klant in de gevallen genoemd in artikel 12.5 sub C en sub E mag Klant de overeenkomst onmiddellijk ontbinden..

12.19. Klant kan de overeenkomst niet ontbinden wanneer de afwijking van datgene wat is overeengekomen, gezien haar geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

13. Herroepingsrecht

Algemeen

13.1. Klant is gerechtigd de overeenkomst binnen een bedenktijd van 14 dagen te herroepen.

13.2. Wat betreft diensten en digitale producten, gaat de bedenktijd in op de dag dat de overeenkomst wordt gesloten.

13.3. Wat betreft fysieke producten, gaat de bedenktijd in op de dag waarop Klant, of een door Klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen. Wanneer Klant meerdere producten heeft besteld, gaat de bedenktijd in op de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen.

13.4. Wanneer Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan meldt hij dit door middel van het modelformulier voor herroeping (bijlage 1), of op een andere ondubbelzinnige wijze aan School of Human Design.

13.5. School of Human Design stuurt na melding van herroeping Klant zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.

13.6. School of Human Design vergoedt alle betalingen door Klant gedaan, met inbegrip van leveringskosten, binnen 14 dagen vanaf de dag dat Klant de herroeping meldt.

13.7. School of Human Design maakt voor betalingen bedoeld in artikel 13.6 gebruik van hetzelfde betaalmiddel als door Klant is gebruikt, tenzij Klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en de Klant hierdoor geen kosten heeft.

13.8. School of Human Design is bij terugbetaling zoals genoemd in artikel 13.6 niet verplicht bijkomende kosten te betalen indien Klant uitdrukkelijk voor een andere wijze van de door School of Human Design aangeboden minst kostbare wijze van terugbetaling en/of standaardlevering heeft gekozen.

13.9. Klant zendt zo snel mogelijk het product of de producten terug, in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de herroeping.

13.10. Klant dient in geval van herroeping zelf de kosten van retour te betalen.

13.11. Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door School of Human Design verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

13.12. Het risico en de bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Klant.

Uitzonderingen

13.13. Klant heeft geen herroepingsrecht in geval hij een dienst afneemt van School of Human Design, de nakoming daarvan al heeft plaatsgevonden, de uitvoering van de dienst is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Klant, en Klant verklaard heeft afstand te doen van zijn herroepingsrecht zodra School of Human Design zou aanvangen met nakoming van de overeenkomst.

13.14. Klant heeft geen herroepingsrecht indien het aanbod volledig bestaat uit digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, en voor zover de nakoming van de overeenkomst is begonnen met uitdrukkelijke toestemming van Klant, en Klant heeft verklaard dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht.

13.15. Klant heeft geen herroepingsrecht indien een product op maat is gemaakt.

13.16. Klant heeft geen herroepingsrecht in geval van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding (zoals events en workshops), indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien.

14. Verplichtingen van Klant tijdens de bedenktijd bij fysieke producten

14.1. Klant zal tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met het fysieke product en de verpakking. Klant mag het fysieke product slechts uitpakken of gebruiken op zo’n manier die nodig is om de aard, kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

14.2. Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het fysieke product die verder gaat dan genoemd in artikel 12.1.

14.3. Klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het fysieke product als School of Human Design hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

15. Geheimhouding

15.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt in elk geval als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, zoals onder meer, maar niet beperkt tot inloggegevens.

15.2. Geheimhouding geldt niet indien de betreffende informatie reeds openbaar of algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de overeenkomst aan elkaar bekend gemaakt is en/of op andere wijze is verkregen.

15.3. Geheimhouding geldt niet voor zover er een wettelijke informatieplicht is opgelegd aan School of Human Design. School of Human Design is in dit geval geen schadevergoeding verschuldigd aan Klant, noch kan Klant de overeenkomst ontbinden.

16. Verzetten van afspraken / no show

16.1. Klant kan een afspraak kosteloos verzetten tot 48 uur van tevoren.

16.2. Wanneer Klant de afspraak verzet binnen 48 uur voor de afspraak, dan mag School of Human Design 50% extra rekenen op het overeengekomen bedrag.

16.3. In geval een afspraak wordt verzet door Klant, dan dient deze afspraak verzet te worden binnen 3 maanden na de originele afspraak, tenzij anders overeengekomen.

16.4. Indien Klant een afspraak niet verzet of niet verzet binnen 3 maanden, dan vervalt zijn recht op deze afspraak.

16.5. Indien Klant niet op een afspraak verschijnt (no show) en de afspraak niet heeft verzet conform dit artikel, dan heeft Klant geen recht op restitutie.

17. Beëindiging van de overeenkomst

17.1. Partijen mogen de overeenkomst door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, tussentijds beëindigen.

17.2. Zowel School of Human Design als Klant mag de overeenkomst ontbinden wanneer de andere partij tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. De tekortschietende partij dient eerst in gebreke gesteld te worden en een redelijke termijn gegeven te worden om na te komen, behalve als de nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is. De tekortschietende partij hoeft niet in gebreke gesteld te worden indien de nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is.

17.3. Na de ontbinding of opzegging van de overeenkomst ziet Klant af van het gebruik van een digitale omgeving. Daaronder wordt ook verstaan dat Klant afziet van het gebruik van een digitale omgeving wanneer hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.

18. Overmacht

18.1. School of Human Design is niet gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is geworden door overmacht.

18.2. Onder overmacht wordt verstaan elke niet-toerekenbare onmogelijkheid om de verplichtingen van de overeenkomst na te komen, zoals onder andere, maar niet uitsluitend: brand, ongevallen, computerstoringen, softwarestoringen, technische problemen, ziekte, overheidsmaatregelen, epidemieën, en pandemieën.

18.3. Klant wordt zo spoedig mogelijk door School of Human Design op de hoogte gesteld van de overmachtsituatie.

18.4. In geval van overmacht, zoekt School of Human Design samen met Klant een passende oplossing om de overeenkomst alsnog na te komen.

18.5. In geval van overmacht is School of Human Design niet tot vergoeding van schade gehouden.

18.6. Wanneer Klant een fysieke afspraak wil verzetten of annuleren vanwege een pandemie of epidemie, maar overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, dan is School of Human Design gerechtigd de kosten die samengaan met de verzetting of annulering in rekening te brengen. Het in rekening brengen van de kosten voor annulering mag alleen zolang het herroepingsrecht niet (meer) geldt.

19. Intellectueel eigendomsrecht

19.1. School of Human Design behoudt zich, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van het intellectueel eigendomsrecht.

19.2. Het is Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van School of Human Design de door School of Human Design gemaakte en door het intellectueel eigendomsrecht beschermde werken te verveelvoudigen, openbaar te maken of op een andere manier ter kennis van derden te brengen, tenzij anders overeengekomen of anders voortvloeit uit de aard van de overeenkomst.

20. Aansprakelijkheid

20.1. School of Human Design is alleen aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een overeenkomst, en wanneer deze schade aan School of Human Design is toe te rekenen.

20.2. School of Human Design is niet aansprakelijk voor het volgende (behalve als lid 1 van toepassing is):

 1. schade doordat zij van door Klant gegeven onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare informatie is uitgegaan;
 2. verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen gedurende een fysieke afspraak of gedurende een event;
 3. persoonlijk letsel, blessures, gezondheidsproblemen, triggers, emoties, of loskomende trauma’s die ontstaan tijdens/na een fysieke afspraak of tijdens/na een event;
 4. schade veroorzaakt door het gedrag van andere deelnemers of derden tijdens het event.

20.3. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de overeenkomst door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

21. Klachten

21.1. Klachten over de (uitvoering van de) overeenkomst, moeten binnen bekwame tijd nadat Klant een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij School of Human Design. Wanneer het gaat om de koop van een fysiek/digitaal product, dan dient Klant in ieder geval binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek een klacht in te dienen.

21.2. Indien een gebrek later dan de genoemde termijnen in artikel 21.1 wordt gemeld, dan kan Klant geen beroep meer doen op aflevering van het ontbrekende, herstel, vervanging, prijsvermindering of ontbinding, zoals genoemd in artikel 12, of op schadevergoeding.

21.3. School of Human Design beantwoordt klachten binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht. Indien de klacht een langere verwerkingstijd vraagt, dan laat School of Human Design binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht aan Klant weten wanneer Klant een antwoord kan verwachten.

21.4. Klant dient School of Human Design in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

21.5. In geval van fysieke producten dient Klant het gebruik ervan meteen na ontdekking van het gebrek te staken en al het redelijke te doen om verdere schade te voorkomen.

21.6. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

22. Overige bepalingen

22.1. Op de rechtsverhouding tussen School of Human Design en Klant is het Nederlands recht van toepassing.

22.2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben

ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

22.3. School of Human Design is op ieder moment bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. School of Human Design zendt de gewijzigde voorwaarden tijdig toe aan Klant.

22.4. Is geen tijdstip van inwerkingtreding medegedeeld aan Klant, dan treden de wijzigingen jegens Klant in werking wanneer hem de wijziging is medegedeeld.

22.5. Bij nietigheid of vernietigbaarheid van een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.

22.6. In het geval van nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling, zullen Partijen in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

Bijlage 1

Modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan:
School of Human Design
Keizersgracht 264
1016 EV Amsterdam
info@schoolofhumandesign.nl

Ik/Wij (*) deel/delen (*) School of Human Design hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
                                                          

Naam/Namen consument(en)


Adres consument(en)

Handtekening van consument(en)

[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.